Gizlilik Politikası

Essity Turkey Hijyen Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Essity” veya "biz" ya da "bizler") olarak kişisel verilerin korunmasına ve gizliliğine önem veririz. İşbu Gizlilik Politikası, Essity’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla kullanıcılara ait kişisel verileri ve diğer bilgileri nasıl elde ettiğini ve işlediğini açıklamaktadır.
 
Bu politika dışında çerez politikası ( https://www.tena.com.tr/cerezler)  ile KVKK Aydınlatma Metni ( https://www.tena.com.tr/aydinlatma-metni ) okumanız gerekmektedir.

1. Kişisel veri kategorileri ve işleme amaçları

Metadata
İnternet sitemizi veya uygulamamızı üye olmadan kullanabilirsiniz. Essity bu durumda yalnızca kullanımınızdan kaynaklanan aşağıda belirtilen metadataları toplayacaktır: 
Referans web sayfası, erişim tarihi ve zamanı, aktarılan veri hacmi, bağlantı durumu, web tarayıcısının tip bilgisi, IP adresi, işletim sistemi ve arayüzü, web tarayıcısının dil ve sürüm bilgisi.
IP adresiniz, internet sitemize veya uygulamamıza erişiminizi sağlamak için kullanılacaktır. IP adresinin söz konusu amaçla kullanılmasının gerekli olmadığı durumlarda, IP adresinizin son sekiz rakamını kaldırarak kısaltacağız. Kısaltılmış IP adreslerinin de dâhil olduğu metadatalar, kullanıcılarımızın kullanım konusundaki davranışlarının analiz edilmesi yoluyla internet sitemizin veya uygulamamızın kalite ve hizmetlerini geliştirme amaçlarıyla kullanılacaktır.
 

Hesabınıza İlişkin Kişisel Veriler 

İnternet sitemizde veya uygulamamızda bir hesap oluşturmanız halinde, belirli ürünlere/hizmetlere ilişkin tercihiniz (isteğe bağlı), tanıtım için pazarlama e-postaları almaya ilişkin tercihiniz (isteğe bağlı), numune talebi ve akabinde memnuniyet anketi için  isim, adres, e-posta adresi, parola, telefon numarası, banka hesabı bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura ve teslimat adresi gibi kişisel verilerinizi vermeniz talep edilebilir. Essity; kişisel verilerinizi, sizlere hizmet sunma, mevzuatın izin verdiği ölçüde pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirme ve pazarlama faaliyeti kapsamında tercihlerinizi analiz etme amaçlarıyla işlemektedir. 

 
Ürün Siparişleri
İnternet sitemizden veya uygulamamızdan herhangi bir ürün sipariş etmeniz halinde, Essity hesap bilgileriniz, ürün türü ve miktarı, fiyat, sipariş tarihi, sipariş durumu, ürün iadeleri, müşteri hizmetleri taleplerine ilişkin kişisel verileri elde etmekte ve işlemektedir. Essity söz konusu kişisel verilerinizi, sözleşmenin ve ürün siparişinin ifası, müşteri hizmetlerinin temini, yasal yükümlülüklere uyum, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ve kişiselleştirilmiş pazarlama amaçlarıyla işlenmektedir.
 
Çekilişler:
Herhangi bir çekilişe katılmanız halinde, Essity isim, adres, e-posta adresi, başvuru tarihi, kazanan olarak seçilme bilgisi, ödül ve yarışmada verilen cevabınıza ilişkin kişisel verileri elde etmekte ve işlemektedir. Essity söz konusu kişisel verileri, çekilişi gerçekleştirme, kazananı haberdar etme, kazanana ödülü sunma, etkinliği gerçekleştirme ve pazarlama amaçlarıyla işlemektedir.  
 
Sağlık Verileri: 
Ürün siparişi vermeniz halinde, Essity aynı zamanda ürün siparişinin işaret edebileceği sağlık durumunuza ilişkin sağlık verileri elde edebilir ve işleyebilir. Sağlık verileri, Kanun uyarınca özel nitelikli kişisel veriler kategorisinde olup Essity söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin mevzuata uygun olarak korunması için gereken tüm önlemleri almaktadır. Essity, izninize bağlı olarak, sağlık verilerinizi yalnızca sözleşmeye bağlı bir ilişki yürütmek ve ürün siparişi, müşteri hizmetleri sunmak, yasal yükümlülüklere uymak, yasal iddialara karşı savunma, hazırlık ve bunlardan faydalanma ve kişiselleştirilmiş pazarlama amaçları ile kullanır.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Hizmet Sağlayıcılar:
Essity, belirli hizmetlerin temini için internet sitesi hizmet sağlayıcıları, pazarlama hizmet sağlayıcıları (yurt dışından bu hizmet sağlanmaktadır) veya bilişim teknolojileri destek hizmet sağlayıcıları gibi Essity’nin veri işleyeni olarak hareket edecek üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile çalışabilir. Söz konusu hizmet sağlayıcılar, hizmetlerini sunarken kişisel verilerinize erişimi olabilir ve/veya kişisel verilerinizi işleyebilir.
 
Kişisel verilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin temini için, hizmet sağlayıcılardan gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını ve uygulamalarını talep etmekteyiz. 
 
Diğer Alıcı Grupları:
Essity, mevzuat uyarınca kişisel verileri yargı mercilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, avukatlara, harici danışmanlara veya iş ortaklarına hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve/veya sizlere hizmet sunulması amaçlarıyla aktarabilir. Birleşme veya devralma olması halinde, kişisel veriler birleşme veya devralmaya dâhil olan üçüncü taraflara aktarılabilir.
 
Essity kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında Kanun’a uygun olarak hareket etmektedir.
 

3. Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi ve yöntemi

Kişisel verileriniz otomatik yollarla, şirketimizle yapılan fiziki yazışmalar ile, telefon iletişim vb yollarla elde edilmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) md 5 e göre  kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri şunlardır:


 • Kişisel verilerin işlenmesine açık rıza verilmesi, 
 • Tarafı olduğunuz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak işlemenin gerekli olması, 
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olması,
 • İşlemenin kanunlarda öngörülmüş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Essity’nin meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması.
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) md / ya göre özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine hukuki sebepleri şunlardır:
 
 • Kişisel verilerin işlenmesine açık rıza verilmesi, 
 • Sağlık verileriniz kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlemenin gerçekleştirilmesi.

Şirketimiz üretici olduğundan ürettiği ürünlerin tanıtılması, satışının sağlanması, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması ve şirket iş faaliyetlerinin müşteri deneyimine göre iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Ayrıca şirketin yurt dışı bir grup şirketin bünyesinde olması, yurt dışından yönetilen bir ortak bilişim sistemine sahip olması, web sitesinin server hizmetinin yurt dışından alınması nedeniyle kişisel veriler sistemin doğası gereği yurt dışında işlenmiş olmaktadır. Hasta altı bezi gibi özel ürünlerin sipariş edilmesi durumunda sağlık verisi işlenmesi de muhtemeldir. Ürünlerin son kullanıcılara/tüketicilere tanıtımı, yurt dışı veri aktarımı ve sağlık verisi işlenmesi konusunda “AÇIK RIZA” hukuki sebebine dayanarak işleme faaliyeti yürütülmektedir.  Bunların dışındaki işleme sebeplerimiz 6698 sayılı KVKK 5. Maddede sayılan sebeplerdir. Her bir faaliyet özelinde farklı bir veya birden fazla hukuki sebebe dayanılmaktadır.

 
Kişisel verileriniz otomatik yollarla elde edilmektedir.

4. Hangi haklara sahipsiniz ve haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza verdiğiniz durumlarda, açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.
 
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini talep etme, 
 • Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi, itirazlarınızı ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm sorularınızı aşağıda 6. bölümde belirtilen adrese iletebilirsiniz.

5. Çerezler ve diğer izleme teknolojileri

İşbu internet sitesi veya uygulama çerezler kullanmaktadır. Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı ziyaret edin. Ayrıca web sitesine ilk girişte çerez tercihinizi beyan edebilir veya çerezlerinizi kapatabilirsiniz.

6. Bizimle iletişime geçin

İşbu Gizlilik Politikasıyla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz:
 

0850 222 83 61 tüketici hattı

kvkk@essity.com

 
Essity Turkey Hijyen Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.
Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad.
No:2 Kat:9, 34865 Kartal İSTANBUL